Til hovedinnhold

Dyreholdjournal for småfe

Alle som har småfe, skal ha en dyreholdjournal. 

Faglig oppdatert

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for småfe skal inneholde

 1. antall småfe som holdes på anlegget
 2. følgende opplysninger for hver individuelt identifiserte dyr. (NB! Det er ikke krav om å journalføre nummeret/koden på et eventuelt hvitt øremerke dyret har fått i tillegg til opprinnelsesmerkene.): 
  • dyrets individuelle identifikasjonskode, som fremgår av opprinnelsesmerkene dyrene fikk ved fødselen
  • dyrets fødselsår (for dyr som er født i Norge går fødselsåret fram av dyrets individuelle identifikasjonskode) 
  • datoen da dyret døde, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget
  • typen elektronisk merke eller tatovering og plasseringen av dette, hvis brukt på dyret
  • dyrets opprinnelige identifikasjonskode hvis denne er blitt endret, samt årsaken til endringen.
  • foreldredyrenes individuelle identifikasjonskoder, dersom dyret er født i anlegget 
 3. følgende opplysninger for hver gruppe av kje eller lam, som er identifisert med opprinnelsesmerker som kun viser det unike registreringsnummeret til anlegget der de er født, og som har merker som viser det samme nummeret:
  • det unike registreringsnummeret til anlegget der dyrene er født
  • antall dyr i gruppen
  • dyrenes fødselsår
  • datoen da dyrene døde, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget. 
 4. opplysninger om dyr som flyttes fra anlegget:
  • dato for flyttingen
  • antall dyr som flyttes
  • transportørens navn og registreringsnummer på transportmiddel
  • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegg, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID  
  • alternativt kan dyreholdjournalen inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri, dersom kjøreseddelen inneholder opplysninger som er listet opp over
 5. opplysninger om dyr som flyttes til anlegget: 
  • dato for flyttingen
  • antall dyr som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på  på avsenderanlegget, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID 
 6. opplysninger om alle værer og bukker som brukes i avl
 7. opplysninger om dødeligheten i anlegget
 8. opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 9. opplysninger om anleggets produksjonstype (for eksempel melkeproduksjon, kjøttproduksjon og så videre)
 10. opplysninger om anleggets størrelse
 11. Opplysninger om helse for alle småfe på anlegget: overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for dyrene, produksjonstypen, og anleggets type og størrelse. Journal over helseopplysninger for småfe

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften §10, §12, §14, §15, §16

§ 10. Journalføring av opplysninger om storfe, sauer og geiter

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  dyrets kjønn for hvert identifiserte dyr som holdes på anlegget, og
 2. b.
  mordyrets identifikasjonskode for hvert identifiserte dyr som er født på anlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sauer eller geiter skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Identifikasjonskodene til foreldredyrene for hvert individuelt identifiserte dyr som er født på anlegget.
 2. b.
  En oversikt over hanndyr som brukes i avl på flere anlegg.

§ 12. Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal for hvert storfe som flyttes til eller fra anlegget journalføre navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sau, geit, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal for hver gruppe av sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som flyttes til eller fra anlegget journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget, og
 2. b.
  det samlede antallet dyr i gruppen.
Dersom flyttingen skjer under ansvar av en driftsansvarlig som gjennomfører oppsamling av dyr uavhengig av et anlegg, skal den driftsansvarlige for oppsamlingen sørge for at opplysningene i første eller annet ledd, sammen med registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- og mottakeranlegget, gjøres tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene innen 7 dager etter flyttingen.
Driftsansvarlige for rein er unntatt fra bestemmelsene i første til tredje ledd.

§ 14. Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, rein og hestedyr

Den driftsansvarlige skal sikre at identitetskortet til hanndyr av sau og geit, som har vært brukt til naturlig bedekning på flere anlegg i løpet av en bedekningssesong, oppbevares i journalen på det siste anlegget dyret blir brukt den aktuelle sesongen.
Den driftsansvarlig skal sikre at veterinærattester og egenerklæringer, som kreves ved flytting av storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien i Norge, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.
Den driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringer, som kreves ved flytting av rein eller hestedyr tilbake til Norge etter opphold i andre EØS-stater, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.

§ 15. Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner skal føre følgende opplysninger i journalen på anlegget:
 1. a.
  Sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak.
 2. b.
  Behandling av sykdommer og skader hos dyrene.
 3. c.
  Mulig dødsårsak eller årsak til avlivning for dyr som dør naturlig eller avlives.
 4. d.
  Det forebyggende helsearbeidet i anlegget.
Den driftsansvarlige skal for storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er merket med identifikasjonskode, journalføre opplysningene i første ledd bokstavene a, b og c for hvert enkelt dyr. Det samme gjelder for svin som er identifisert individuelt.
Den driftsansvarlige skal sørge for at en kopi av opplysningene i første ledd bokstavene a og b følger med dersom dyr omhandlet i annet ledd blir flyttet permanent til et annet anlegg.
Driftsansvarlige som ikke driver anlegg med næringsrettet dyrehold eller kommersielt hold av rein eller kaniner, er unntatt fra å føre opplysningene i første ledd.

§ 16. Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 22 og 23

Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg som holder landdyr

Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg som holder landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
a) Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i
anlegget.
b) Det entydige registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg, dersom de kommer fra et annet
anlegg.
c) Det entydige registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg, dersom de skal til et annet anlegg.


Artikkel 23
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sau, geit og svin

1. Driftsansvarlige for registrerte anlegg som holder storfe, sau, geit og svin, skal journalføre følgende opplysninger om disse dyrene:
a) Fødselsdatoen for hvert dyr som holdes i anlegget.
b) Datoen hvert enkelt dyr døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget.
c) Typen elektronisk identifikator eller tatovering og dens plassering, dersom en slik brukes på dyret.
d) Den opprinnelige identifikasjonskoden for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget, dersom denne koden er endret,
samt årsaken til endringen.

2. Driftsansvarlige for anlegg som holder sau og geit, skal journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) i et format som
angir fødselsåret for hvert enkelt slikt dyr som holdes i anlegget.

3. Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, skal unntas fra kravet om å journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav
a).

4. Dersom sau, geit og svin som holdes i anlegget bare kan identifiseres med det entydige identifikasjonsnummeret for anlegget der de ble født, skal driftsansvarlige for anlegg journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 for hver gruppe av dyr som har
det samme entydige identifikasjonsnummeret for anlegget der de ble født, og det samlede antallet dyr i den gruppen.

5. Dersom svin som holdes i anlegget ikke kan identifiseres i samsvar med artikkel 53, skal driftsansvarlige for anlegg
a) ikke måtte journalføre opplysningene nevnt i nr. 1,
b) for hver gruppe av dyr som er flyttet fra deres anlegg, journalføre opplysningene nevnt i artikkel 102 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EU) 2016/429 og det samlede antallet dyr i den gruppen.

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)