Hvordan bekjempes alvorlige smittsomme dyresykdommer (nasjonal liste 1-sykdommer)?

De mest alvorlige smittsomme dyresykdommene (nasjonal liste 1-sykdommer) sprer seg uhyre raskt, og gjør dyr alvorlig syke. Inngripende tiltak vil være nødvendig hvis vi får sykdommen til landet.

Publisert

Du finner sykdommene på nasjonal liste 1 i vedlegget til dyrehelseforskriften (lovdata.no).

Hvordan smitter sykdommene?

De fleste av sykdommene på nasjonal liste 1 er virussykdommer. Virus spres lett ved kontakt mellom dyr. I tillegg vil dyr, mennesker, transportmidler, kjøtt, gjødsel og andre ting som har vært i kontakt med syke dyr kunne spre smitten over lange avstander slik at nye dyr blir smittet. I noen tilfeller kan smitten også spres med vind over lange avstander.

Hovedprinsippene for arbeidet med bekjempelse av utbrudd

Tiltak ved mistenkt smittet eller smittet dyrehold

  • Sperre dyreholdet slik at bevegelser ut og inn i dyreholdet som kan spre smitte stoppes. 
  • Undersøke dyrene og ta ut prøver.
  • Kartlegge om smitten kan ha blitt spredt til andre dyr eller dyrehold.
  • Prøve å finne ut når og hvordan evt. smitte har skjedd.

Ved svært alvorlige dyresykdommer vil Mattilsynet i enkelte tilfeller stoppe all transport av dyr, evt. også folk, biler eller produkter som har vært i kontakt med dyr i noen dager, slik at man får oversikt over situasjonen. Eksport av produkter av dyr vil i de fleste tilfeller også stoppes.

Smittet dyrehold, eller dyrehold der det er stor sannsynlighet for smitte, vil bli sanert ved:

  • Avliving av mistenkt smittede eller smittede dyr
  • Fjerne kadaver og annet smittefarlig materiale i dyreholdet ved for eksempel destruksjon, brenning eller nedgraving.
  • Rengjøring og desinfisering av bygninger og utearealer i dyreholdet.

Oppretting av soner

Det vil i de aller fleste tilfeller bli opprettet en eller flere soner der dyreholdene får ulike begrensninger i forhold til transport av dyr, folk og smittefarlig materiale. Mattilsynet vil undersøke og ta ut prøver i disse dyreholdene for å finne ut om de kan være smittet. I tillegg til disse tiltakene vil andre tiltak som vaksinering av dyr, tiltak i slakterier, meierier og andre virksomheter kunne være aktuelle.

Store konsekvenser

Bare det innledende arbeidet ved mistanke om eller utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom i et dyrehold vil ta flere dager. Det kan ta uker før alt saneringsarbeid i dyreholdet er ferdigstilt. Bekjempelse av et stort utbrudd av slike sykdommer vil holde på i måneder og vil kreve ekstremt store ressurser.

Store deler av samfunnet vil kunne bli påvirket ved et stort utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom (nasjonal liste 1-sykdommer).